LEIJASEURA ry

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Leijaseura ry ja sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen.2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen henkilöitä,
jotka ovat kiinnostuneita leijoista ja leijanlennättämisestä
sekä tähän liittyvästä toiminnasta. Yhdistyksen
tarkoituksena on myös edistää tietämystä leijoista Suomessa.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi julkaista lehtiä,

kirjallisuutta ja audiovisuaalista materiaalia,
järjestää alaan liityvää koulutusta, tapahtumia, näyttelyitä
sekä kilpailuja. Yhdistys voi antaa virallisia lausuntoja
toimintaansa liittyvissä asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistys voi, verotuksen järjestyttyä, pitää maksullisia
leijakursseja, -kirpputoria ja -huutokauppoja ja myydä
leijoja ja leijamateriaalia. Yhdistys voi myös harjoittaa
toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa julkaisemalla
kirjoja, aikakauslehtiä ja audiovisuaalista materiaalia.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä yhdistyksen hallitukselle
osoitetulla hakemuksella, johon tarvitaan suositus yhdeltä
jäseneltä. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäsenhakemuksen
kokouksessaan yksinkertaisella (>1/2) ääntenenemmistöllä.

Yhdistys voi periä uusilta jäseniltä liittymismaksun.
Päätöksen tästä tekee vuosikokous.

Jäsenet jaetaan:

a)  varsinaisiin jäseniin
b)  perhejäseniin
c)  jäsenyhteisöihin
d)  tukijäseniin.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä
henkilöitä. Varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa
asuva henkilö voi halutessaan ryhtyä perhejäseneksi.

Jäsenyhteisöksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä
tai säätiöitä.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja jäsenyhteisöiltä
perittävän liittymis-  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous.

Tukijäsenten jäsenmaksuista päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos tämä
on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.

Yhdistyksen sääntöjä tai kokouspäätöksiä rikkonut tai muuten
yhdistystä vahingoittanut jäsen voidaan erottaa hallituksen
yksinkertaisella äänten enemistöllä.

Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kyseiselle jäsenelle
kirjallisesti.


4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä ja/tai
perhejäsenistä koostuva hallitus, johon kuuluu
vuosikokouksessa valitut vähintään neljä (4) ja enintään
kymmenen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2)
hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet ovat saaneet
kutsun ja kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli
puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella (>1/2) ääntenenemistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa,
joissa asian ratkaisee arpa.


5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
rahastonhoitaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja ja
hallituksen sihteeri yhdessä.


6 § KIRJANPITO

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tillinpäätöksen tarkastaa yksi tilintarkastaja tai hänen
estyneenä ollessaan hänen varamiehensä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
vuosikokousta.

Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä toimikausi on sama
kuin hallituksen.


7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu
vuosikokoukseen on postitettava viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kutsun
osalta pätee se, mitä näissä säännöissä on määrätty
vuosikokouksesta.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuoden aikana yhteen varsinaiseen
kokoukseen, jota näissä säännöissä kutsutaan
vuosikokoukseksi, viimeistään 31. päivänä maaliskuuta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä ja
jäsenyhteisöllä on äänioikeus, ja jokaisella änioikeutetulla
on yksi (1) ääni.

Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta.

Käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä (>1/2), ellei näissä säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, joissa asian
ratkaisee arpa.

Jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan asiamiesten
välityksellä.


9 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavia asioita:


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen sääntöjenmukainen koollekutsuminen ja
päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä eroavalle hallitukselle ja muille
tilinvelvollisille.

7. käsitellään hallituksen tekemä toimintasuunnitelma ja tulo
ja menoarvio sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja
maksutapa

8. päätetään liitymismaksusta

9. valitaan hallituksen jäsenet

10. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

11. käsitellään muut asiat ja ilmoitusasiat

12. päätetään kokous.


Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
hallitukselle viimeistään kolmaskymmenesensimmäinen
joulukuuta (31.12.).


10 § SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään
sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi (tuomioistuimen toimesta) tulee varat
käyttää leijatapahtumaan.


11§ YHDISTYSLAKI

Tapauksissa joita ei näissä säännöissä mainita, tulee
noudattaa voimassaolevassa yhdistyslaissa olevia säädöksiä.


Helsingissä 1.10.1997

============================================================

STADGAR


DRAKSÄLLSKAPET rf

1 § NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Draksällskapet rf och dess hemort
är Helsingfors stad.

Föreningen är tvåspråkig.


2 § SYFTE OCH VERKSAMHET

Föreningens syfte är att sammanföra personer som är
intresserade av drakar och drakflygning samt därtill hörande
verksamhet. Ytterligare har föreningen som ändamål att öka
kunskapen om drakar i Finland.

För att förverkliga föreningens ändamål kan föreningen
publicera tidningar, litteratur och audiovisuellt material,
ordna skolning, evenemang, utställningar och tävlingar på
området. Föreningen kan ge officiella utlåtanden i frågor
som angår föreningens verksamhetsområde.

För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot donationer
och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast egendom
samt, efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd, ordna
lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan, efter att
beskattningen ordnats, hålla avgiftsbelagda drakkurser, -
lopptorg och -auktioner och sälja drakar samt material till
drakar. Föreningen kan också idka förlagsverksamhet genom
utgivning av böcker, tidskrifter och audiovisuellt material
som anknyter sig till föreningens verksamhet.

3 § MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen söker man med en till styrelsen
riktad ansökan. Den sökande bör rekommenderas av en medlem.
Föreningens styrelse kan godkänna medlemsansökan med enkel
röstmajoritet (>1/2).

Föreningen kan indriva en inskrivningsavgift för nya
medlemmar. Beslut om detta görs på årsmötet.

Medlemmarna indelas i:

a)  ordinarie medlemmar
b)  familjemedlemmar
c)  medlemssamfund
d)  stödmedlemmar

Till ordinarie medlem kan antas privata personer.

En person som bor på samma address som en ordinarie medlem
kan, om den så önskar, bli familjemedlem.

Till medlemssamfund kan antas rättsgiltiga sammanslutningar
eller fonder.

Till stödmedlem kan antas rättsgiltiga samfund.

Den inskrivnings- och årliga medlemsavgift som föreningen
indriver av ordinarie-, familjemedlemmarna och
medlemssamfund fastställs på årsmötet.

Medlemsavgiften för stödmedlemmar bestäms av styrelsen.

En medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla det
skriftligen till föreningens styrelse eller dess ordförande
eller vid föreningens möte meddela detta så att utträdet
inskrivs i mötets protokoll.

Föreningens styrelse har rätt att utesluta en medlem som
inte betalat medlemsavgift.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut
eller på annat sätt skadar föreningen kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen med enkel röstmajoritet.

Vid beslut om uteslutande bör ifrågavarande medlem
skriftligen underrättas.

4 § STYRELSEN

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, bestående av
ordinarie medlemmar och/eller familjemedlemmar, med minst
fyra (4) och högst (10) medlemmar som väljs på årsmötet.
Styrelsen utser inom sig en ordförande, en viceordförande,
en sekreterare och en kassör.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan två årsmöten.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid
förfall av denna av viceordförande, då dessa anser att det
finns behov därtill eller om minst två (2) av stryrelsens
medlemmar så kräver.

Styrelsen är beslutför då alla styrelsemedlemmar erhållit kallelse, och
ordförande eller viceordförande och över hälften (>1/2) av
styrelsemedlemmarna är närvarande.

Föreliggande frågor avgörs med enkel röstmajoritet (>1/2).
Vid lika röstetal gäller den åsikt ordförande biträder, utom
vid val då lotten avgör.


5 § TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN


Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och
kassören ensamma, eller av styrelsens viceordförande
tillsammans med styrelsens sekreterare.

6 § BOKFÖRINGEN

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Bokslutet granskas av en revisor eller vid förfall för denna
av en revisorssuppleant.

Bokslutet med de behövliga dokumenten och en av styrelsen avfattad
årsberättelse bör lämnas åt revisorn minst tjugoen (21)
dagar före årsmötet. Revisorn bör ge ett skriftligt
utlåtande åt styrelsen senast fjorton (14) dagar före
årsmötet.

Revisorns och revisorsuppleantens verksamhetsperiod är
densamma som styrelsens.

7 § SAMMANKALLANDE TILL MÖTE

Föreningens styrelse sammankallar årsmötet. Kallelse till
årsmöte bör sändas senast sju (7) dagar före mötet.

Vid sammankallning till extra möte gäller det som här stadgats om
årsmötet.


8 § FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens sammankommer under året till ett ordinarie möte,
i dessa stadgar kallat årsmöte, enast den 31 mars.

Extra möte hålls då föreningens möte så besluter, då
föreningens styrelse anser att det finns behov därtill eller
då över en tiondedel (>1/10) av de röstberättigade
medlemmarna, för ett särskilt meddelat ändamål, skriftligen
kräver det av styrelsen.

Varje ordinarie medlem, familjemedlem och medlemssamfund har
rösträtt. Varje röstberättigad medlem har en (1) röst.

Stödmedlemmar har inte rösträtt.

Förekommande frågor avgörs med enkel röstmajoritet (>1/2),
såframt ej annorlunda i dessa stadgar stadgats. Vid lika
röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid
val då lotten avgör.

Medlemmarna kan använda sina röster genom ombudsmän.

9 § ÅRSMÖTE

Vid årsmötet bör följande ärenden behandlas:

1. mötets öppnande

2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och
två rösträknare för mötet

3. konstaterande av mötets stadgenliga sammankallande och
beslutsförhet

4. godkännande av arbetsordningen

5. förevisande av bokslut, verksamhetsberättelse, och
revisionsberättelse

6. beslut om godkännande av bokslutet och beviljandet av
ansvarsfrihet för den avgåendse styrelsen samt övriga
redovisningsskyldiga.

7. behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och
budgeten samt fastställande av medlemsavgiftens storlek och
sättet på vilket den betalas

8. beslut om inskrivningsavgiften

9. val av styrelsens medlemmar

10. val av en revisor och en revisorssuppleant

11. övriga ärenden och anmälningsärenden

12. avslutande av mötet.

Om en medlem önskar att ett ärende ska tas upp på mötet,
skall detta meddelas till styrelsen senast den trettioförsta
december (31.12).


10 § ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av
föreningen bör göras på ett möte med ett röstetal utgörande
minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga avgivna röster. I
Möteskallelsen bör det framgå att ändring av stadgarna eller
upplösning av föreningen behandlas på mötet.

Skulle föreningen upplösas bör dess tillgångar komma föreningens syften
tillgodo på det vis som det upplösande mötet besluter.
Skulle föreningen avslutas (av domstol) bör tillgångarna
användas till ett drakevenemang.

11 § FÖRENINGSLAGEN

I fall som icke i dessa stadgar finns upptagna, följes föreskrifterna i
gällande föreningslag.

Helsingfors den 1.10.1997